Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος είναι Ιδρυτικό μέλος της ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, η ίδρυσις της οποίας έλαβεν χώραν  εις επίσημες εργασίες 21-23 Νοεμβρίου 2014 χ.κ. εν Ανατολή Θεσσαλονίκης, με συμμετοχήν δεκατριών Τεκτονικών δυνάμεων της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος είναι μέλος της ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ . Κατόπιν αιτήσεως της έγινε ομοφώνως  δεκτή  από δεκαοκτώ Τεκτονικά Τάγματα εις επίσημον συνάντησιν, η οποία έλαβεν χώραν την 12-13 Μαρτίου 2015 εις την Αθήνα και διοργανώθη από την Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος ΔΕΛΦΟΙ.

Οι Στοές μας

Ακολουθώντας την πορείαν των Γαλλίδων Αδελφών μας, 26 Ελβετίδες Αδελφές, κατόπιν αιτήσεως του Αδ\ Πέτρου Φράγκου Μεγάλου Διδασκάλου της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος εις την Μεγάλην Γυναικείαν Στοάν της Ελβετίας, Μεγάλη Διδάσκαλος της οποίας ήτο η Αδ∴ Christiane Olszacki, ήλθαν εις την Αθήνα την 6ην Απριλίου 1997 και εγκατέστησαν την πρώτην Γυναικείαν Στοάν της Ελλάδος, υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Τό μυητικόν έργον είχε άναλάβει  η Ύπατος Μεγάλη Ταξιάρχης Odette Schopfer, η οποία μας ενέπνευσε την αγάπην  και τον διά τον Ελευθεροτεκτονισμόν. Η Σεπτή Στοά  «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» ηργάσθη αθορύβως και αενάως προσπαθώντας να μεταδώσει την αγάπην δια τον Ελευθεροτεκτονισμόν εις τις Ελληνίδες Γυναίκες και είχε ένα ικανοποιητικόν αποτέλεσμα.

Η CRISTIANE OLSZACKI ήτο η Μεγάλη Διδάσκαλος της ΜΓΣ της Ελβετίας, η οποία εδέχθη να μας μεταλαμπαδεύσει το Τεκτονικόν Φως το 1996, και να εγκαταστήσει την πρώτην Γυναικείαν Στοάν εις την Ελλάδα εν Ανατολή Αθηνών, την 6ην Απριλίου 1997.

Το έτος 2000 ζήτησε να υιοθετηθεί από την Σεπ∴ Στ∴ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ υπ’αρ. 1 εν Ανατολή Αθηνών, και αυτό απετέλεσε ιδιαιτέραν τιμήν δι’ ημάς.

Δυστυχώς λόγω ατυχήματος το 2001 μετέστη εις την Αιωνίαν Ανατολήν. Οι Αδελφές της Στοάς μας τότε απεφάσισαν ότι, όταν θα είχαμε την δυνατότητα ιδρύσεως νέας Στοάς θα της δίναμε το όνομα της εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης αλλά και σεβασμού.

Η Αθηνά κατά την Ελληνικήν μυθολογία ήταν η Θεά της Σοφίας, της στρατηγικής και του πολέμου.

Επιλέξαμε το όνομα της Θεάς της Σοφίας με το προσωνύμιον ΠΑΛΛΑΣ.

Η παράδοσις αναφέρει πολλές εκδοχές διά την επωνυμίαν της Θεάς ως Παλλάδος. Σημαντικότερη είναι η εκδοχή, η οποία αναφέρει, ότι η Θεά εγεννήθη πάλλουσα το δόρυ της και εξ’αυτού του λόγου εχαρακτηρίσθη ως ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ. Η λέξις παλλάς φαίνεται ταυτόσημος της πάλλαξ η οποία σημαίνει νεάνις  και συνεπώς υπονοεί κατ’άλλην ερμηνείαν, την νεάνιδα Θεά, η οποία ξεπήδησε από το κεφάλι του πατρός της Διός.

Ας ευχηθούμε η Σοφία να μας οδηγεί………

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, η τραγική ηρωίδα του Σοφοκλή, η οποία απεφάσισε να θάψει τον αδελφό της  Πολυνείκη, παραβαίνοντας την εντολή του Κρέοντα εις τον οποίον πέρασε η βασιλική εξουσία μετά τον θάνατο του Ετεοκλή.

Τιμά τον νεκρό, σεβόμενη τους άγραφους νόμους ,οι οποίοι εύκολα μεταβάλλονται εις θείους νόμους.  Επικαλείται τις ανώτερες αξίες αδιαφορώντας για την σκληρή τιμωρία της.  Εις την ερώτησιν.. και παρ’όλα αυτά τόλμησες να παραβείς αυτούς τους νόμους…απαντά.                                        
«Ναι γιατί δεν ήταν ο Δίας που διέταξε αυτά σε μένα, ούτε η Δίκη η συγκάτοικος των Θεών του κάτω κόσμου όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώπους, ούτε νόμιζα ότι έχουν τόση ισχύ οι δικές σου διαταγές, ώστε να μπορείς να υπερνικήσεις τους άγραφους νόμους και απαρασάλευτους των Θεών.»

Σύμφωνα Φιλίας

με άλλες Τεκτονικές δυνάμεις

 • 23 Ιουνίου 2012

  Grande Lodge Francaice de L’Ordre International du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraim

 • 15 Μαρτίου 2015

  Grand   Loge Unie du LIban

 • 5 Δεκεμβρίου 2015

  Grand  Loja  Symbolica de Portugal

 • 15 Φεβρουαρίου 2016

  Grande Loge Feminine du Maroc

 • 16 Μαρτίου 2016

  Grande Lodge of Croatia

 • 19 Μαρτίου 2016

  ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΛΦΟΙ»

 • 6 Ιουνίου 2017

  Grand Orient du Royaume du Maroc

 • 29 Νοεμβρίου 2017

  GRAND ORIENT DE FRANCE

 • 13 Απριλίου 2019

  La Grande Loja Symbolica da Lusitania

Η Ιστορία μας

ΗΤΑΝ 19 Απριλίου 1996 όταν………

Αι υπογράφουσαι την παρούσαν…………..

Επιθυμούσαι να συμμετάσχωμεν εις το Τεκτονικόν έργον, το οποίον συντελείται, τόσον εις την Ελλάδα, όσον και εις όλες  τις χώρες του κόσμου και δεδομένου ότι επιθυμώμεν να προωθήσωμεν και να υποβοηθήσωμεν  τις  Τεκτονικές ιδέες και αρχές όπως είναι η ΙΣΟΤΗΣ, η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και κατ’επέκτασιν η ΣΟΦΙΑ η ΙΣΧΥΣ και το ΚΑΛΛΟΣ και επειδή θέλουμε να λάμψει το ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ εις τους κόλπους της κοινωνίας μας , ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ να ιδρύσωμεν  ΑΜΙΓΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΣΤΟΑΝ , υπό τον διακριτικόν τίτλον ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ υπ’αριθμόν 1, η οποία θα εργάζεται εις την Ανατολήν των Αθηνών.

Κατόπιν αιτήσεως μας εις την Μεγάλην Γυναικείαν Στοάν της Ελβετίας , με την μεσολάβησιν του Μεγ∴ Διδ∴ της Γαληνοτάτης Μεγ∴ Ανατολής της Ελλάδος Πέτρου Φράγκου, λάβαμε  την πολυπόθητον  θετικήν απάντησιν.

Ενδοξωτάτη Μεγάλη Διδάσκαλος ήτο η αδ∴ Christiane Olszacki  και το  μυητικόν έργον ανέλαβε να υλοποιήσει η Κραταιότατη Ύπατος Μεγάλη Ταξιάρχης Odette Sop∴.

Επτά Ελληνίδες γυναίκες, ελεύθερες και χρηστοήθεις ταξίδευσαν πολλές φορές εις την Γενεύην της Ελβετίας και με την βοήθειαν, την καθοδήγησιν , την διδαχήν αλλά πάνω από όλα την αγάπην των  Ελβετίδων Αδελφών, τόσον διά το τεκτονικόν έργον, όσον και διά την εξάπλωσιν της Τεκτονικής ιδέας.

Με την αμέριστον βοήθειαν και την υποστήριξιν της Ενδοξ֒∴ Μεγάλης  Διδασκάλου αλλά και μεγάλου αριθμού Αδελφών της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Ελβετίας, εμυήθημεν εις τους τρείς συμβολικούς βαθμούς.

Την 26ην Φεβρουαρίου 1997..

Οι κάτωθι Ελεύθερες Γυναίκες …..διακηρύττουμε ότι …η Στοά, την οποίαν θα ιδρύσουμε, θα εργάζεται.

1.Εις Δόξαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος……

2.Η Στοά θα είναι αμιγώς Γυναικεία.

3.Κατά την διάρκειαν των εργασιών της η Στοά θα αναφέρεται εις τα αρχαία καθήκοντα και κανονισμούς, όπως επίσης και εις τας παραδόσεις του Αρχαίου Τεκτονισμού. Επιλέγει ως τρόπον εργασίας  την ελευθερίαν της σκέψεως και της συνειδήσεως των μελών της με σκοπόν την επίτευξιν της ηθικής και πνευματικής ανατάσεως αυτών.

Πιστεύωμεν ότι το διάβημα μας τούτο, θα ενισχύσει έτι περαιτέρω το Τεκτονικόν Φως, εις το Ελληνικόν αλλά και το Παγκόσμιον Στερέωμα. Φως, το οποίον μας έκαναν γνωστό προσφιλή πρόσωπα Αληθείς Τέκτονες, με βαθιά αγάπη εις τον Τεκτονισμόν.

Την 4ην Απριλίου του 1977,  έφθασαν εις την Αθήνα η Ενδοξ∴ Μεγ∴ Διδ∴ Κι η Κρατ∴΄Υπατος Μεγ∴ Ταξ∴ με  είκοσιτέσσερις  Έλβετίδες Αδ∴ και την 6ην Απριλίου λαμβάνει χώραν η Αφήν των Φώτων της πρώτης ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Εννέα Ελληνίδες Αδ∴ και  επτά Ελβετίδες Αδ∴, οι οποίες θεώρησαν ιδιαίτερην τιμήν των,να συμμετέχουν εις την Σεπ∴ Στ∴ μας, ως ιδρυτικά μέλη, και  εις μίαν πανηγυρικήν συνεδρίαν  με την συμμετοχήν  Ενδ∴  Μεγ Διδασκάλων από όλα τα Τάγματα – Μέλη του Διεθνούς Τεκτονικoύ Οργανισμού CLIPSAS, εγκαθίσταται το πρώτον Συμβούλιον υπό την σφύραν της  Σεβ∴ Διδ∴ Στέλλας Αβελκίου.

«Αδ∴ μου και Αδ∴ μου, ανάμικτα συναισθήματα χαράς, συγκίνησης αλλά και μεγάλης ευθύνης πλημμυρίζουν την ψυχή μου, αφού αξιούμαι να ζω την εκπληκτική στιγμή της πρώτης τυπικώς και κανονικώς συγκεκροτημένης Ελληνικής Γυναικείας Στοάς με τον διακρτικόν τίτλον «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» υπ’ αριθμόν 1.

Αισθάνομαι την ανάγκην να ευχαριστήσω όλους τους  Αδ∴ και τας Αδ∴ οι οποίοι κοσμούν την Ανατολήν και τας Στήλας και τιμούν το ξεκίνημα μας………………………………….

Κάθε μία μόνη της λοιπόν, αλλά και όλες μαζί ενωμένες με τους αδελφικούς δεσμούς που ενώνουν τους απανταχού Ελευθεροτέκτονες ακτινοβολώντας με το παράδειγμα μας, να προσπαθήσωμεν να εμφυτεύσωμεν τον σπόρον του Τεκτονισμού εις την Γυναικείαν κοινωνίαν της Ελλάδος, αποδεικνύοντας ότι αυτό που μέχρι τώρα μονοπωλείται ως ανδρικόν  προνόμιον, είναι απλά ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ προνόμιον.

Και ξέρετε……όσον τολμηρόν και δύσκολον αν είναι το εγχείρημα αυτό, η έμπνευσις ότι δυνάμεθα να το επιτύχωμεν, προέρχεται από ένα τόσον λαμπρόν και φωτεινόν παράδειγμα,  των Αδελφών μας εις την Ελβετίαν, οι οποίες σε σχετικά μικρόν διάστημα μας δίδαξαν και μας ενεπιστεύθησαν τα μυστικά του Ελευθεροτεκτονισμού.

«Τρανή απόδειξις η παρουσία σας εδώ και είμαι βέβαιη ότι ακολουθώντας τον ήλιο που μαζί χαράξαμε, θα επιτύχουμε το καλύτερον δυνατόν αποτέλεσμα διά την εξάπλωσιν του Ελευθεροτεκτονισμού εις την Ελλάδα και θα υλοποιήσουμε αυτό, το οποίον αποτελούσε διά τις περισσότερες ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ»..

«Αγαπημένες μου Αδ\δεν θα διαψεύσωμεν τις προσδοκίες μας, με το βλέμμα όλων μας  εστραμμένον εις τον Φωτοβόλον Αστέρα, ο οποίος θα είναι ο καθοδηγητής μας εις αυτόν τον δύσβατον, χωρίς αμφιβολίαν δρόμον, ο οποίος θα οδηγεί την κάθε μία εις την «ΙΘΑΚΗΝ» της.»

Η Σεπτή Στοά ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ηργάσθη αθορύβως και αενάως, προσπαθώντας να μεταδώσει την αγάπην δια τον Ελευθεροτεκτονισμόν εις τις Ελληνίδες Γυναίκες και είχε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Εγκατεστάθη και συνεδρίαζε λοιπόν η Στοά μας ανελλιπώς εις Ναούς , όπου συνειδητοποιημένοι Αδ∴ Τέκτονες είτε μας εδάνειζαν , είτε μας ενοικίαζαν μέχρι το 2001, οπότε ένα ακόμη όνειρο μας έγινε πραγματικότης.

Η Σεπ∴ Στοά μας απέκτησε την δική της στέγη. Η δική μας συνεχής και επίμονη προσπάθεια, αλλά και η δημιουργική αγάπη  Αδ∴, σπουδαίων Τεκτόνων, οι οποίοι εργάσθηκαν σκληρά μας έδωσε την δυνατότητα να εγκατασταθούμε την 24ην Σεπτεμβρίου 2001 εις τον υπέροχον δικό μας χώρον.    «ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Δώσαμε αυτό το όνομα, διότι η δημιουργία του, μόνον από περίσσεια αγάπη μπορούσε να γίνει, εκτός του ότι το σημαντικότερον  χαρακτηριστικόν του Τεκτονισμού είναι η ΑΓΑΠΗ.

Θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματα, αλλά δεν έχω την άδεια τους…ωστόσο θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνην όλων των Αδ∴ του Τάγματος μας, να διαβεβαιώσω δε ότι υπάρχουν αληθινοί Έλληνες Τέκτονες, οι οποίοι αγαπούν και σέβονται τον Γυναικείον Ελευθεροτεκτονισμόν.

Τον Ιούνιον του 2010 ευρισκόμαστε εις την ευχάριστον θέσιν, να εγκαταστήσωμεν μίαν Ελληνικήν Στοάν εις την Γενεύην της Ελβετίας  υπό την σφύραν της  αγαπημένης αδ∴ μας Dany Goldstein.

Διακριτικός τίτλος «CRISTIANE OLSZACKI» υπ’ αριθμόν 2, εις μνήμην  (αφού το 2001 δυστυχώς λόγω ατυχήματος μετέστη εις την Αιωνίαν Ανατολήν) της πρώην  Μεγ∴ διδασκάλου της ΜΓΣ της Ελβετίας,, η οποία αναγνωρίζοντας την ειλικρινή επιθυμία μας και αγάπη δια τον Ελευθεροτεκτονισμόν, εδέχθη να μας δοθεί το ΦΩΣ, και  μας έκανε την τιμήν να ζητήσει υιοθεσία από την Σεπτήν Στοάν μας τον Ιούνιον του  2000, όπως και έγινε.

Τον Μάϊον του επομένου έτους 2011 μία ακόμη Σεπτή Στοά είδε το ΦΩΣ εις την Αθήνα, υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» υπ’αριθμόν 3.

Τον Ιούνιον του 2012, είχαν ωριμάσει οι συνθήκες, ώστε να ανακηρύξωμεν το Τάγμα της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος, έτοιμο να μεταδώσει εις όσον το δυνατόν περισσοτέρας Ελληνίδας γυναίκας την Βασιλικήν Τέχνην.

Τον Νοέμβριον του 2014 η ΜΓΣΕ υπήρξε ιδρυτικόν μέλος της Διαβαλκανικής Ενώσεως Τεκτονικών Δυνάμεων, κατόπιν προτάσεως του Ενδ∴ και Κρατ∴ Εθνικού Μεγ∴ Διδ∴ του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΛΦΟΙ» και τον Μάρτιον έγινε δεκτή ως μέλος της Διαμεσογειακής Ενώσεως Τεκτονικών Δυνάμεων, μία ένωσις εις την οποίαν συμμετέχουν τα μεγαλύτερα Τάγματα της Ευρώπης.

Τον Δεκέμβριον του 2019 είδε το ΦΩΣ μία ακόμη Σεπτή Στοά εν Ανατολή Θεσσαλονίκης αυτήν την φοράν, υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» υπ’αριθμόν 4.

 Είθε γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται διά την λειτουργίαν μας, τις επιδιώξεις και τους στόχους μας κι επιθυμούν να γίνουν συνοδοιπόροι μας ,να μας αναζητήσουν.

«Η φιλοσοφία του Τεκτονισμού συνάδει με τη θεώρησιν του θεϊκού και ανθρωπίνου χαρακτήρα.»