Διεθνείς Σχέσεις

Εις τα πλαίσια των φιλικών  σχέσεων με Τεκτονικά Τάγματα είχαμε την ευχαρίστησιν και την τιμήν να προσκληθούμε και να παρακολουθήσουμε διάφορες σημαντικές Τεκτονικές εκδηλώσεις όπως:

 • Οκτώβριος 2013

  Το ετήσιον Τεκτονικόν συνέδριον της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Ιταλίας τον Οκτώβριον του 2013 εις την Φλωρεντίαν. Είχαμε την ευκαιρίαν να συζητήσουμε τα προβλήματα του Γυναικείου Ελευθεροτεκτονισμού.

 • Νοέμβριος 2014

  Την ίδρυσιν της Τεκτονικής Ενώσεως της Βαλκανικής Χερσονήσου, ως ιδρυτικά μέλη, τον Νοέμβριον του 2014 εις την Θεσσαλονίκην.

  Νοέμβριος 2014

 • Μάρτιος 2015

  Την 15ην συνάντησιν της Διαμεσογειακής Τεκτονικής Ενώσεως εις την Αθήνα τον Μάρτιον του 2015, όπου έγινε δεκτόν ως μέλος και το Τάγμα μας.

 • Απρίλιος 2015

  Εις την Κωνσταντινούπολιν,  τον Απρίλιον του 2015 εις την δευτέραν  συνάντησιν της Τεκτονικής Ενώσεως της Βαλκανικής Χερσονήσου.

  Απρίλιος 2015

 • Σεπτέμβριος 2015

  Την 9ην Σεπτεμβρίου 2015 συνάντησιν του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος MEMPHIS MISRAIM εις το  BORDAUX της Γαλλίας.

 • Δεκέμβριος 2015

  Τον Δεκέμβριον του 2015 εις το ετήσιον συνέδριον  και την εγκατάστασιν της Grand Loha Symbolica de Lusitania   εις την Λισσαβώνα της Πορτογαλλίας από την Grand Loja Symbolica de Portugal.

  Δεκέμβριος 2015

 • Φεβρουάριος 2016

  Επίσκεψις εις την Μεγάλην Γυναικείαν Στοά του Μαρόκο τον Φεβρουάριον του 2016.

 • Ιούνιος 2016

  Εις τις 17-18 Ιουνίου  του 2016 εις το Montpellier, RENCONTRES MACONNIQUES EYRO-MEDITERRANEENNES, προσκεκλημέναι από την  GODF.

  Ιούνιος 2016

 • Αύγουστος 2017

  Μασσαλία 26 Αυγούστου 2017, ετήσιον συνέδριον της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας,(GODF).

 • Νοέμβριος 2017

  Την 29ην Νοεμβρίου 2017 προσκεκλημμέναι από την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας δι’ υπογραφήν συμφώνου Φιλίας.

  Νοέμβριος 2017

 • Οκτώβριος 2018

  Την 25-27 Οκτωβρίου 2018 εις την Σόφια της Βουλγαρίας διά την 5ην ετησίαν συνάντησιν της Τεκτονικής Ενώσεως Βαλκανικής Χερσονήσου.

 • Δεκέμβριος 2018

  Την 1ην Δεκεμβρίου 2018 εις το Βελιγράδι παρευρέθημεν εις την Αφήν των Φώτων της Σεπ∴ Στ∴ AURORA προσκεκλημέναι της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Γαλλίας.

  Δεκέμβριος 2018

 • Απρίλιος 2019

  Εις την Λισσαβώνα Πορτογαλίας διά την ετησίαν συνάντησιν της Τεκτονικής Διαμεσογειακής Ενώσσεως την 14-16 Απριλίου 2019.

 • Ιούνιος 2019

  Εις την Σόφια Βουλγαρίας, προσκεκλημμέναι εις το ετήσιον συνέδριον της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Βουλγαρίας, την 16ην Ιουνίου 2019.

  Ιούνιος 2019

 • Εκδηλώσεις της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος

  Εις την Ελλάδα προσκεκλημμέναι εις όλας τας επισήμους εκδηλώσεις της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ».